Evenementen

Een actieve club

De Morris Minor Club Nederland (MMCN) is één van de actiefste klassieke autoverenigingen van Nederland.

Van het vroege voorjaar tot het late najaar wordt er een groot aantal activiteiten door het gehele land georganiseerd.

Binnen het bestuur beschikt de MMCN over een evenementencoördinator die e.e.a., zoals de naam al doet vermoeden, coördineert. Een groot aantal actieve leden, die verspreid zitten over het hele land, organiseren ritten en andere bijeenkomsten in hun omgeving die uiteraard toegankelijk zijn voor alle leden. Op deze manier word een goede spreiding gerealiseerd.

Naast ritten, puzzeltochten en andere sociale activiteiten worden er door de MMCN ook technische bijeenkomsten gehouden, waarbij ingegaan wordt op een groot aantal aspecten van het onderhoud van onze geliefde automobielen. Doordat deze technische bijeenkomsten op verschillende niveau's gegeven worden, zijn ze voor alle leden geschikt.

Naast door de MMCN georganiseerde evenementen delen we graag onze website met andere verenigingen die klassike voertuigen een warm hart toedragen. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om uw evenement hier aan te melden.

Klik HIER om je voor een evenement aan te melden.

Privacy

Op de evenementen van de Morris Minor Club Nederland worden er foto's gemaakt van deelnemers en auto's. Deelname aan een evenement betekent dat u automatisch goedkeuring geeft deze foto's te plaatsen op de website, in nieuwsbrieven of in het clubblad.

Travellers1140xveel_2.jpeg
IMG_7641_copy.jpeg

Vrijwaring

Deelnemer aan een Morris Minor Clubevenement verklaart bij aanmelding voor en bij deelname aan een evenement kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het volgende.

  1. Ritten zijn recreatieve tochten georganiseerd door de Morris Minor Club Nederland.
  2. Evenementen, zoals bijvoorbeeld technische dagen, kunnen op locaties van derden plaatsvinden.
  3. Deelname aan evenementen geschiedt geheel op eigen initiatief, onder eigen verantwoordelijkheid en bij ritten onder eindverantwoordelijkheid van de bestuurder van het voertuig.
  4. De organisator wordt gevrijwaard door deelnemer/bestuurder van het voertuig van elke vorm van aansprakelijkheid die derden kunnen doen gelden richting de organisator als gevolg van enig handelen of nalaten van bestuurder/bestuurder.
  5. De organisator is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede wordt begrepen schade aan voertuigen of persoonlijk letsel of verkeersovertredingen, die kan ontstaan dan wel wordt geleden als gevolg van deelname aan evenementen, al dan niet door toedoen van deelnemer/bestuurder en/of de bijrijder(s).
  6. Deelnemende voertuigen dienen te voldoen aan alle terzake geldende wettelijke regelgeving, waaronder mede wordt begrepen een geldende verzekering voor WA-dekking.
  7. Er is geen tijdslimiet verbonden aan ritten noch zal deze worden opgelegd door de organisator aan deelnemers.
  8. De deelnemer zal te allen tijde de instructies van de organisator en/of derden van de te bezoeken locatie (“gastheer”) opvolgen. De deelnemer respecteert te allen tijde dat alle op een locatie aanwezige apparatuur en instrumentaria eigendom zijn en blijven van de gastheer en alleen mogen worden gebruikt met toestemming en op instructie van de organisator en/of gastheer.
  9. De deelnemer dient alle verkeers- en fatsoensregels in acht te nemen dan wel hierop toe te zien.
  10. Alle bepalingen uit de Wegenverkeerswet en het bijbehorende Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens zijn onverminderd van kracht tijdens ritten.

Onze sponsoren