Privacy verklaring

Privacy-verklaring

01-04-2018

Privacy verklaring MMCN

Morris Minor Club Nederland (MMCN) respecteert de privacy van alle leden en van alle gebruikers van haar site en forum. De MMCN draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De MMCN gebruikt uw gegevens voor onze ledenadministratie en om toegang te geven tot het ledengedeelte van de website en tot het forum. Mocht de MMCN uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor eerst uw toestemming te vragen. MMCN zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die direct zijn betrokken bij het uitvoeren van opdrachten voor de MMCN (zoals de distributie van het clubblad of innen van contributie).

Opmerking: Met en na de invoering van de nieuwe privacyregels medio 2018 kunnen mogelijk weer nieuwe inzichten ontstaan die het noodzakelijk maken deze privacy verklaring aan te passen. Aanpassingen zullen uitsluitend gedaan worden als die een aanscherping van de verklaring betreffen. Verruiming van de afspraken zal uitsluitend plaatsvinden na toestemming in de Algemene Ledenvergadering.

MMCN gebruikt de gegevens van haar leden op de volgende wijze:

Als u zich aanmeldt als lid, hebben wij uw naam, e-mailadres, adres en betaalgegevens nodig voor het innen van de contributie en toezenden van informatie aangaande clubevenementen en andere activiteiten van de MMCN.

Als u bij de MMCN lid wordt, bewaren wij uw gegevens op een Secure Server (beveiligde computer). U kunt een wachtwoord opgeven voor toegang tot uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens.

Op de website van de MMCN is achter een login door middel van gebruikersnaam en wachtwoord voor leden het ledengedeelte van de website toegankelijk. U heeft via het ledengedeelte van de website te allen tijde zelf toegang tot de gegevens die de MMCN van u heeft opgeslagen en kunt deze daar zelf wijzigen.

Wij gebruiken uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van clubactiviteiten en oldtimer-gerelateerde evenementen en/of berichten. Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

Andere leden van de club kunnen uw naam, postcode, woonplaats, telefoonnummer en lidnummer opvragen op het ledengedeelte van de website. Tevens zullen algemene autogegevens (zoals type en bouwjaar) ook ter beschikking worden gesteld. Wanneer u hier geen prijs op stelt, kunt u dat aangeven bij uw gegevens in de ledenadministratie op het ledengedeelte van de website. Uw gegevens worden dan onmiddellijk voor anderen geblokkeerd. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de toegang tot het ledengedeelte beëindigd en worden uw gegevens onmiddellijk voor andere leden geblokkeerd.

Via de website stelt de MMCN een lijst met naam, postcode, woonplaats, telefoonnummer lidnummer en een beperkt aantal autogegevens van alle leden van de MMCN beschikbaar. Deze lijst wordt ten minste één keer per jaar vernieuwd. Wanneer u niet langer op deze lijst opgenomen wenst te worden, kunt u dat aangeven bij uw gegevens in de ledenadministratie op het ledengedeelte van de website. In de volgende uitgave worden uw gegevens dan niet meer getoond.

Om de organisatoren van een MMCN-evenement de gelegenheid te geven leden voor een evenement via email te benaderen wordt correspondentie via de beheerder van de website/nieuwsbrief gefaciliteerd.

Als u een bestelling in de clubwinkel plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Gegevens over het gebruik van onze site (zoals bezoekersaantallen) zijn volledig geanonimiseerd.

Bewaartermijnen

Gegevens van leden worden na beëindiging van het lidmaatschap maximaal 18 maanden bewaard. Alle gegevens, elektronisch of op papier opgeslagen, worden daarna vernietigd. Dat geldt voor alle persoonlijke gegevens, zoals in ledenlijsten, in deelnemerlijsten aan evenementen of ten behoeve van aankopen in de clubwinkel.

MMCN verkoopt uw gegevens niet

MMCN zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij delen uw adresgegevens uitsluitend met partijen die wij inschakelen voor het realiseren van de clubdoelstellingen zoals beschreven in deze privacy verklaring en in de statuten van de club. De bij de administratie en verwerking van uw gegevens betrokken leden en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens in acht te nemen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. MMCN gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan de website of op het forum. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de website of het forum van de MMCN geen cookies ontvangt.

Feedback
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy-verklaring van MMCN, dan kunt u contact met ons opnemen. Het bestuur van de MMCN helpt u verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen.

Deze privacy-verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op secretaris@morrisminorclub.nl.    

Onze sponsoren